Política de privadesa

El Responsable del tractament d'acord amb l'EL 3/2018 i el RGPDUE 2016/679 l'informa que:

A través d'aquest lloc web no es recapten dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers. Tota comunicació amb DICOEL SL per qualsevol mitjà o a través de la seva adreça de correu electrònic, o dels formularis presents en aquest ‘web site’ o al seu ‘e-mail’, suposa el consentiment exprés perquè les seves dades personals en qualitat de Client/Proveïdor/Contacte, siguin incorporats en el nostre Registre d'Activitats i a fitxers o bases de dades titularitat de DICOEL SL, que vostè pot consultar i es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Les dades de caràcter personal que es poguessin recaptar directament de l'interessat seran tractats de manera confidencial i quedaran incorporats a la corresponent activitat de tractament.

La finalitat del tractament de les dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza DICOEL SL i que Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les seves dades personals, per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris, mitjançant comunicació escrita a: ALAVA 61 P.7 BARCELONA CP.08005 o a l'e-mail: info@dicoel.es

L'usuari accepta l'ús de les cookies "cookies permanents" d'aquesta web.

Ampliativa de la Política de Privadesa

En aplicació de la nova normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informem que les dades personals que recollim dels clients, usuaris, proveïdors i contactes, ho fem a través de la nostra relació comercial que ens uneix i també des del nostre lloc web.

Aquestes dades s'inclouen en bases de dades o fitxers automatitzats específics per a cada cas i estan registrats en el nostre Registre d'Activitats d'acord amb el tipus d'usuaris i dels serveis que els prestem o ens presten.

Amb quina finalitat recollim les seves dades personals?

La recollida i tractament automatitzat o manual de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l'acompliment de tasques d'informació, i altres activitats pròpies de la relació comercial que ens uneix.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Les dades personals que formen part de la nostra base de dades es tracten amb la finalitat de gestionar la informació que ens faciliten les persones interessades a la fi de prestar el servei pel qual ens contracten o contractem i gestionar les sol·licituds enviades a través qualsevol mitjà, inclòs les comunicacions electròniques comercials, promocionals, o publicitàries.  

Adoptem les mesures necessàries per a garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que es disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals i en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquests.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades personals no seran cedits a tercers, excepte imperatiu legal.  Com a encarregats de tractament, tenim contractats a diferents proveïdors de serveis, havent-se compromès al compliment de les disposicions normatives, d'aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no sol·licitin la seva supressió o no es revoqui el consentiment i durant el termini pel qual poguessin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.  

Les dades personals que formen part de la nostra base de dades i tinguin una relació contractual es conservaran durant un màxim de cinc (5) anys a partir de l'última factura emesa.  En alguns casos poden revocar el consentiment en qualsevol moment.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

En la relació contractual vigent o que ens uneix, la base legal per al tractament de les seves dades és la que consta i obliguen la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals i en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquests.

Respecte al consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que l'informem posant a la teva disposició la present política de privadesa, que després de la lectura d'aquesta, en cas de no estar conforme, pot sol·licitar l'accés a les seves dades conforme al nostre Registre d'Activitats.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si es tracten i com les seves dades personals.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Així mateix, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.

També l'informem que podem deixar de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

I l'informem que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament segons les condicions i límits previstos en la vigent legislació, dirigint-se a nosaltres per escrit, o bé mitjançant email. En qualsevol cas, haurà d'aportar còpia del seu DNI, passaport o document equivalent. En cas de considerar-ho oportú, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (agpd.es).

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen de les pròpies sol·licituds dels interessats.
Les categories de dades que es tracten, segons la categoria dels usuaris i contactes, en forma general i no en particular poden ser:

 • Dades Tipificades: Característiques personals, detalls de l'ocupació, o informació comercial / econòmica / financera
 • Dades de caràcter identificatius: Nom i cognoms, domicili, NIF / DNI, telèfon/e-mail, compte bancari, i imatge.

No es tracten dades especialment protegides.

Drets dels interessats

 1. Dret d'accés: Dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s'estan tractant o no dades personals que el concerneixen i, en tal cas, dret d'accés a les seves dades personals. Així com:
  1. Els fins del tractament;
  2. Les categories de dades personals de què es tracti;
  3. Els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o seran comunicats les dades personals, en particular destinataris en tercers o organitzacions internacionals;
  4. De ser possible, el termini previst de conservació de les dades personals o, de no ser possible, els criteris utilitzats per a determinar aquest termini;
  5. L'existència del dret a sol·licitar del responsable la rectificació o supressió de dades personals o la limitació del tractament de dades personals relatives a l'interessat, o a oposar-se a aquest tractament;
  6. El dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control;
  7. Quan les dades personals no s'hagin obtingut de l'interessat, qualsevol informació disponible sobre el seu origen;
  8. L'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d'aquest tractament.
 2. Dret de rectificació: Dret a obtenir del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixin. Tenint en compte els fins del tractament, l'interessat tindrà dret al fet que es completin les dades personals que siguin incomplets, inclusivament mitjançant una declaració addicional.
 3. Dret de supressió: Dret a obtenir del responsable del tractament la supressió de les dades personals que el concerneixin, el qual estarà obligat a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan concorri alguna de les circumstàncies següents:
  1. Les dades personals ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats d'una altra manera;
  2. L'interessat retiri el consentiment en què es basa el tractament;
  3. L'interessat s'oposi al tractament;
  4. Les dades personals hagin estat tractats il·lícitament;
  5. Les dades personals hagin de suprimir-se per al compliment d'una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels Estats membres que s'apliqui al responsable del tractament;
  6. Les dades personals s'hagin obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació dirigida a menors.
   No obstant això, es regulen una sèrie d'excepcions en les quals no procedirà aquest dret. Per exemple, quan hagi de prevaler el dret a la llibertat d'expressió i informació.
 4. Dret d'oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment al fet que dades personals que el concerneixin siguin objecte d'un tractament.
  El responsable del tractament deixarà de tractar les dades personals, tret que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l'interessat, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.
 5. Dret a la limitació del tractament: Dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:
  1. L'interessat impugni l'exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l'exactitud d'aquests;
  2. El tractament sigui il·lícit i l'interessat s'oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús;
  3. El responsable ja no necessiti les dades personals per als fins del tractament, però l'interessat els necessiti per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions; i
  4. L'interessat s'hagi oposat al tractament mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l'interessat.

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI-CE, no s'enviaran comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris d'aquestes. 

En el cas d'usuaris amb els quals existeixi una relació contractual prèvia, sí aquesta contractació, autoritza l'enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis que siguin iguals o similars als que inicialment van ser objecte de contractació o d'interès professional o comercial amb l'usuari, contacte, client o proveïdor. 

En tot cas, l'usuari, després d'acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació a través dels canals corresponents a aquest efecte.

crossmenuchevron-down